Počítačové Kurzy

Lektor: Mgr. Ivan Adámek akreditovaný skúšobný komisár ECDL
(„Európsky vodičák na prácu s PC“)

Kurzy prebiehajú v:
a) 6 hodinových cykloch 9:00-15:30 (s prestávkou na obed)
b) 3 hodinových cykloch 16:30-19:30 (večerná škola)

Výučba možná aj v jednotlivých moduloch:
 • Základy práce s počítačom (Modul 2)

  9h/90€ (3x3h) resp. (6+3h),

 • Microsoft Word

  180€/18h (3x6h) resp. (6x3h),

  Základy MS Word
  • Spustenie textového procesora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
  • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie dokumentu a práca s viacerými dokumentami súčasne
  • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie určitej skupiny dát (textu)
  • Formátovanie písma, odstavcov a vytváranie vzorov pre úpravu textu
  • Formátovanie dokumentu ako celku, stránkovanie, hlavičky, päty, poznámky, pravopis
  • Tvorba tabuliek, obrázkov a grafických objektov v dokumente a práca s nimi
  • Vkladanie objektov do dokumentu a hromadná korešpondencia
  • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
  MS Word – Pokročilý – Expert
  • Formátovanie: aplikovanie pokročilého formátovania textu, odseku, stĺpca a tabuľky, konvertovanie textu na tabuľku a naopak,
  • Odkazovanie: práca s prvkami odkazov ako sú poznámky pod čiarou, koncové poznámky a popis (legenda), vytváranie obsahu, indexov (registre) a krížových odkazov,
  • využívanie polí, formulárov a šablón,
  • využívanie pokročilých techník hromadnej korešpondencie a práca s automatickými prvkami ako sú makrá,
  • využívanie prvkov prepojenia a vkladanie objektov za účelom integrácie údajov,
  • Revízia dokumentov: súbežná spolupráca (online) na dokumentoch, vykonávanie ich revízie, práca s nadradenými dokumentmi a vnorenými dokumentmi, aplikovanie prvkov zabezpečenia na dokumenty,
  • Príprava tlače dokumentu: práca s vodotlačou v dokumente, práca so sekciami, hlavičkami a pätami.
 • Microsoft Excel

  180€/18h (3x6h) resp. (6x3h),

  Základy MS Excel
  • Spustenie tabuľkového kalkulátora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
  • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie tabuľky a práca s viacerými tabuľkami súčasne
  • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie obsahu bunky tabuľky
  • Využívanie vzorcov a funkcií pre automatické vyplňovanie buniek tabuľky
  • Formátovanie obsahu buniek – čísel, textu
  • Formátovanie tabuľky ako celku, pravopis, hlavičky, päty
  • Vkladanie objektov do tabuľky, automatická tvorba diagramov a grafov z dát tabuľky
  • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
  MS Excel Pokročilý stupeň
  • Formátovanie: aplikovanie pokročilých možností formátovania ako sú podmienené formátovanie, prispôsobené formátovanie čísel a pokročilé zaobchádzanie s pracovnými hárkami,
  • Funkcie a vzorce: používanie funkcií spojených s logickými, štatistickými, finančnými a matematickými úkonmi (operáciami),
  • Grafy: vytváranie grafov a používanie pokročilých postupov formátovania grafov,
  • Analýza: práca s tabuľkami a zoznamami za účelom analýzy, filtrovania a triedenia údajov, vytváranie a používanie scenárov,
  • Overovanie a kontrola: overovanie a kontrola údajov v zošite,
  • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie pomenovaných rozsahov (oblastí) buniek, makier a šablón,
  • Zvyšovanie produktivity práce: používanie prvkov prepojenia, vloženia a importu za účelom integrácie údajov,
  • Revízia zošitov: súbežná (online) spolupráca pri práci so zošitmi, vykonávanie kontroly (revízie) zošitov, aplikovanie prvkov zabezpečenia zošitov.
 • Microsoft Access (M5, AM5)

  180€/18h (3x6h) resp. (6x3h),

 • Microsoft Powerpoint

  180€/18h (3x6h) resp. (6x3h),

  Základy MS Powerpoint 180€/3x6h resp. 6x3h
  • Spustenie prezentačnej aplikácie, princíp práce s ňou a úprava základných nastavení
  • Tvorba a základné operácie v prezentácii – kopírovanie, presúvanie a mazanie textov, grafiky a obrázkov
  • Formátovanie textu a textových rámčekov
  • Využívanie grafiky, diagramov, obrázkov a ďalších objektov
  • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
  • Efekty a riadenie počítačovej prezentácie: animácia, prelínanie, spustenie od stanoveného bodu, skrytie vybraných priesvitiek, navigácia
  MS Powerpoint Pokročilý – Expert
  • Plánovanie prezentácie: rozlišovanie cieľového publika a branie do úvahy miesta konania pri plánovaní prezentácie,
  • Predlohy snímok a šablóny: vytváranie, modifikovanie šablóny a formátovanie pozadia snímok,
  • Grafické objekty: vylepšovanie prezentácie s využitím zabudovaných nástrojov na kreslenie a nástrojov na úpravu obrázkov,
  • Grafy a diagramy: aplikovanie pokročilých postupov formátovania grafov a vytvárania a úpravy diagramov,
  • Multimédiá: vkladanie videí, zvuku a využívanie zabudovaných nástrojov na animáciu,
  • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie postupov prepojenia, vloženia, importu a exportu za účelom integrácie údajov,
  • Ovládanie prezentácie: práca s vlastnými postupmi prezentácie snímok, využívanie nastavenia postupov prezentácie snímok a usmerňovanie priebehu prezentácie.
 • Microsoft Outlook a práca online (M7)

  9h/90€ (3x3h) resp. (6+3h),

 • Microsoft Publisher
 • Bezpečnosť pri práci s počítačom(M12)

  6h/60€ (6h) resp. (2x3h),